Rekisteri- ja tietosuojaseloste


REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.4.2022. Viimeisin muutos 1.6.2022.


REKISTERINPITÄJÄ:
Ratsastuskeskus Baldur Oy
Taimintie 14
26410 Kaaro
y-tunnus 2553002-4

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Piia Leppänen  |  info@tallibaldur.com  |  040 7366066


REKISTERIN NIMI
Ratsastuskeskus Baldurin asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja voidaan käyttää Ratsastuskeskus Baldurin palveluiden ja tuotteiden markkinointiin ja asiakkuuden hoitoon, kuten laskutukseen, toimitukseen ja asiakkuuden kehittämiseen, esimerkiksi asiakas- tai markkinatutkimukseen.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakkaan perustiedot:
// etunimi + sukunimi
// postiosoite
// postinumero + postitoimipaikka
// puhelinnumero
// sähköpostiosoite
// rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen tai ilmoittautumisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan asioidessa muulla tavoin, kuten sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta tai muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

SÄÄNNÖNMUKAISTEN TIETOJEN LUOVUTUS JA TIETOJEN SIIRTO
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa kuitenkin viranomaisille kulloinkin voimassa olevan lain tai pakottavan viranomaismääräyksen perusteella.

SÄÄNNÖNMUKAISTEN TIETOJEN LUOVUTUS JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa kuitenkin viranomaisille kulloinkin voimassa olevan lain tai pakottavan viranomaismääräyksen perusteella

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

EVÄSTEET
Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies) tai vastaavia tekniikoita. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa eri verkkopalveluissa vierailtaessa. Evästeiden avulla sivusto tunnistaa käyttämäsi tietokoneen. Evästeiden keräämiä tietoja käytetään mm. käyttäjäkokemuksen personointiin, markkinoinnin kohdentamiseen, verkkopalvelun kehittämiseen ja palvelun parantamiseen sekä kävijätietojen seurantaan ja analysointiin. Evästetietoja ei yhdistetä keräämiimme rekisteritietoihin, vaan niitä käytetään ainoastaan yleisellä tasolla.

Halutessasi voit poistaa selaimeesi tallentuneet evästeet, mutta niiden poistaminen saattaa estää tai haitata sivustomme käyttöä.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, vaatia niihin oikaisua tai vaatia niiden poistoa, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).